ae buh crucified dare defleshed doh faithful forces ga gae geu ght goh hah mah mo na nae nah neun oom rah ri sarang way-ay-ay wuh